Privacy Policy van spotict.nl

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.spotict.nl bezoekt (bezoekers) en voor iedereen die een bestelling plaatst bij spotict.nl (klanten).
SPOT ICT vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens van bezoekers en klanten wordt omgegaan. SPOT ICT voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacy-verklaring is te lezen hoe spotict.nl dat doet.

1. Contactgegevens van SPOT ICT

De website www.spotict.nl staat onder beheer van SPOT ICT Oplossingen. Spotict.nl is een handelsnaam van SPOT ICT Oplossingen.
Contact opnemen over deze privacy-verklaring kan:
SPOT ICT Purmerend:
Newtonstraat 30, 1446 VR, Purmerend
Telefoon: 0299 – 630020
E-mail: info@spotict.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 08:00 uur tot 17:30 uur

2. Welke gegevens voor welke doeleinden

Spotict.nl vraagt bezoekers van de website om toestemming voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld een emailadres, en voor het plaatsen van bepaalde cookies.
SPOT ICT vraagt klanten om adresgegevens. SPOT ICT vraagt niet meer gegevens van bezoekers of klanten dan nodig voor de hieronder vermelde doeleinden. SPOT ICT deelt geen persoons-gegevens met derden tenzij dat nodig is voor de levering van diensten (denk daarbij aan het doorgeven van gegevens om betaling via ideal mogelijk te maken of aan bezorgdiensten) of als SPOT ICT daartoe wettelijk verplicht is. De gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

SPOT ICT kan persoonsgegevens van bezoekers en klanten voor de volgende doeleinden gebruiken:
1. Het sturen van één of meerdere e-mails, bijvoorbeeld om inloggegevens door te geven of om (incidenteel) een product, tip of handigheid waarvan spotict.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker onder de aandacht brengen;

2. Het verwerken van bestellingen van klanten;

3. Het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op bestellingen, bijvoorbeeld een e-mail met inloggegevens zodat klanten zelf de status van de bestellingen kunnen volgen;

3. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, waaronder in bepaalde gevallen persoonsgegevens. Spotict.nl gebruikt functionele cookies, standaard-analytische cookies en niet-functionele cookies.
Functionele cookies zijn bedoeld om de website van spotict.nl goed te laten werken en standaard-analytische cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Voor het plaatsen van functionele cookies en standaard-analytische cookies is geen toestemming van de bezoeker vereist.

Spotict.nl maakt ook gebruik van niet-functionele cookies die bepaalde voorkeuren van de bezoeker registreren, waardoor spotict.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst kan zijn, daarvoor moet wel toestemming aan de bezoeker worden gevraagd. Voor het plaatsen van deze cookies vraagt spotict.nl vooraf toestemming.

Bezoekers kunnen ook zelf bepalen hoe zij met cookies in het algemeen willen omgaan, door de browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen via diezelfde browser altijd van een computer worden verwijderd.

4. Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig

Spotict.nl heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens van bezoekers en klanten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.

Spotict.nl bewaart persoonsgegevens van klanten en bezoekers niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.spotict.nl worden geanonimiseerd. Deze gegevens zijn niet meer te herleiden naar een persoon en worden voor statistische doeleinden bewaard.

5. Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Bezoekers en klanten van www.spotict.nl hebben te allen tijde de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Spotict.nl kan vragen om  identificatie door middel van een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs (waarop BSN en pasfoto zijn afgeschermd).

6. Klachten

Bezoekers en klanten met een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kunnen contact opnemen met spotict.nl, zie 1. Als spotict.nl de klachten niet naar tevredenheid heeft opgelost bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Spotict.nl behoud zich het recht voor de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. De gewijzigde Privacy Policy wordt op de website geplaatst, met vermelding van wijziging. Dit is versie 03/2021.

Verwerkersovereenkomst

1. Algemeen

In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze verwerkersovereenkomst onlosmakelijk deel uitmaken.

2. Verwerker: de besloten vennootschap SPOT ICT Oplossingen B.V. statutair gevestigd te (1446 VR) Purmerend aan het adres Newtonstraat 30.

3. Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.

4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.

5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Verwerker tot het verrichten van Werkzaamheden door Verwerker ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

6. Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

7. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Verwerker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid verwerkersovereenkomst

1. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Verwerker worden verwerkt voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Verwerker voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verwerken gegevens.

2. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens betreffende bepaalde categorieën van betrokkenen, zoals omschreven in Annex 1.

3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

4. Dit is een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging. Deze verwerkersovereenkomst is ten opzichte van Verantwoordelijke bindend voor Verwerker.

5. Deze verwerkersovereenkomst maakt, net als de Algemene voorwaarden van Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

2. Reikwijdte verwerkersovereenkomst

1. Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Verwerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Annex 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst.

2. Verwerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze verwerkersovereenkomst, met name met hetgeen is opgenomen in Annex 1. Verwerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.

3. De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Verwerker te rusten.

4. De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Verwerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

5. Verwerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

2. Geheimhouding

1. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

2. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

2. Geen verdere verstrekking

1. Verwerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Verwerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan.

2. Beveiligingsmaatregelen

1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in Annex 2 bepaald.

2. Verwerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

3. De Gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

2. Toezicht op naleving

1. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening inlichtingen verschaffen over de Verwerking van de Gegevens door Verwerker of Sub-verwerkers. Verwerker zal de gevraagde inlichtingen zo snel mogelijk verstrekken, doch uiterlijk binnen vijf

2. Verantwoordelijke heeft eenmaal per jaar en voor eigen rekening het recht om een door Verantwoordelijke en Verwerker gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde een inspectie te laten uitvoeren om te verifiëren of Verwerker de verplichtingen onder de AVG en deze verwerkersovereenkomst nakomt. Verwerker zal daaraan alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. Verwerker heeft het recht om haar kosten die gepaard gaan met de inspectie in rekening te brengen bij Verantwoordelijke.

3. Verwerker zal in het kader van haar verplichting onder lid 1 van dit artikel aan Verantwoordelijke dan wel een daartoe door Verantwoordelijke ingeschakelde derde in ieder geval:
1.1. alle relevante inlichtingen en documenten verstrekken;
1.2. toegang verlenen tot alle relevante gebouwen, informatiesystemen en Gegevens.

2. Verantwoordelijke en Verwerker zullen zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van het rapport met elkaar in overleg treden om de eventuele risico’s en tekortkomingen te adresseren. Verwerker zal op kosten van Verantwoordelijke maatregelen nemen om de geconstateerde risico’s en tekortkomingen op een voor Verantwoordelijke acceptabel niveau te brengen respectievelijk op te heffen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

2. Datalek

1. Zo spoedig mogelijk nadat Verwerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Verwerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Verwerker informatie verstrekken over: de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen.

2. Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

2. Sub-verwerkers

1. Indien Verwerker voorafgaande (algemene) toestemming heeft om zijn verplichtingen uit te besteden aan derden, dan informeert Verwerker Verantwoordelijke over het voornemen de sub-verwerker in te schakelen. Verwerker geeft Verantwoordelijke een termijn van 7 werkdagen om bezwaar te maken tegen het inschakelen van de sub-verwerker. Verwerker zal de sub-verwerker pas inschakelen indien de termijn van 7 dagen is verstreken zonder dat Verantwoordelijke bezwaar heeft gemaakt, of indien Verantwoordelijke heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen het inschakelen van de sub-verwerker.

2. Indien Verwerker geen voorafgaande toestemming heeft om zijn verplichtingen uit te besteden aan derden, dan vraagt Verwerker voorafgaande toestemming voor het inschakelen van de sub-verwerker.

3. Verwerker draagt er zorg voor dat de sub-verwerker is onderworpen aan deze verwerkersovereenkomst dan wel aan een sub-verwerkersovereenkomst die dezelfde plichten bevat als deze verwerkersovereenkomst.

2. Medewerkingsplichten en rechten van betrokkenen

1. Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek medewerking verlenen in geval van een klacht, vraag of verzoek van een betrokkene, dan wel onderzoeken of inspecties door de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening bijstaan bij het uitvoeren van een gegevens beschermingseffect beoordeling.

3. Als Verwerker rechtstreeks van een betrokkene een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar Gegevens ontvangt, informeert Verwerker Verantwoordelijke binnen twee werkdagen over de ontvangst van het verzoek. Verwerker voert zo snel mogelijk alle instructies uit die Verantwoordelijke schriftelijk aan Verwerker geeft als gevolg van zodanig verzoek van betrokkene. Verwerker treft de noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan dergelijke instructies van Verantwoordelijke.

4. Indien instructies van Verantwoordelijke aan Verwerker strijd opleveren met enige wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming, meldt Verwerker dit bij Verantwoordelijke.

2. Duur en beëindiging

1. Deze verwerkersovereenkomst is geldig zolang Verwerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker. Zolang door Verwerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke is deze verwerkersovereenkomst op deze relatie van toepassing.

2. Indien Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Verwerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 4 weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker kan Verantwoordelijke binnen twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst aan Verwerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Verwerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig. Voor zover de Gegevens zich in een computersysteem bevinden of in een andere vorm waardoor de Gegevens redelijkerwijs niet kunnen worden verstrekt aan Verantwoordelijke, zal Verwerker aan Verantwoordelijke een toegankelijke, leesbare kopie van de Gegevens verstrekken. Na het verstrijken van deze termijn zal Verwerker tot definitieve vernietiging van de Gegevens overgaan, tenzij Verwerker op grond van een wettelijke plicht gehouden is Gegevens op te slaan.

4. Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.

5. De wijze van vernietiging wordt vastgesteld in overleg met Verantwoordelijke. Na vernietiging verstrekt de Verwerker hiervan een schriftelijke bevestiging aan de Verantwoordelijke.

6. Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.

2. Nietigheid

1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

2. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de verwerkersovereenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Noord-Holland.

Annex 1 Gegevens, doeleinden en categorieën van betrokkenen

Categorieën van gegevens

De Verantwoordelijke laat de Verwerker de volgende Gegevens door Verwerker verwerken in het kader van de opdracht:
1. Identiteitsgegevens: Naam, Voorvoegsel; Voornaam; Voorletters; Geslacht;
2. Identiteitsgegevens: Geboortedatum;
3. Kopie identiteitsdocument met afgeschermde pasfoto/BSN
4. Kopie identiteitsdocument zonder afgeschermde pasfoto/BSN
5. IP-Adres
6. Locatiegegevens zoals GPS-gegevens of via toegangspoorten in combinatie met toegangspas
7. Burgerservicenummer (BSN)
8. Logongegevens
9. Contactgegevens: Postcode; Huisnummer; Huisnummer toevoeging; Woonplaats; Postbus; Telefoonnummer; Mobiel nummer; E-mailadres
10. Socialmedia-adressen
11. Betaalgegevens: Bankrekeningnummer; Creditcard; Bitcoinnummer; Mandaatgegevens
12. Financiële gegevens: zoals salaris; pensioen;
13. Betalingsachterstanden
14. Polis-dekkingsgegevens; hoogte premie; hoogte dekking; verzekerd bedrag; hoogte hypotheek
15. Claimgedrag
16. Schadegegevens
17. Klachtgegevens
18. Bijzondere persoonsgegevens: Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van gedrag
19. Strafrechtelijke gegevens/ gegevens over onrechtmatig gedrag; Slotvraag over strafrechtelijk verleden (ja/nee) (bijvoorbeeld: heeft iemand een strafblad, maar ook als iemand geen VOG krijgt)
20. Fraudegegevens
21. Gezondheidsgegevens: Gezondheidsverklaring; Anntekeningen in een technisch dossier
22. Medisch dossier: Gegevens onder beheer van medisch dienst

Doeleinden

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:
1. De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Verwerker;
2. het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Verwerker dan wel sub-verwerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem;
3. het gegevens- en technische beheer, ook door een sub-verwerker;
4. de hosting, ook door een sub-verwerker.

Categorieën van betrokkenen

De Gegevens die verwerkt worden betreffende volgende categorieën van betrokkenen:
1. Medewerkers
2. Klanten
3. Medewerkers van klanten
4. Contactpersonen van klanten
5. Klanten van klanten
6. Patiënten van klanten
7. Cliënten van klanten
8. Relaties van klanten
9. Potentiele klanten
10. Leveranciers
11. Medewerkers van leveranciers
12. Contactpersonen van leveranciers
13. Websitebezoekers
14. Locatie bezoekers
15. Buren

Annex 2 Beveiligingsmaatregelen

Categorieën van gegevens

Verwerker verklaart de volgende technische en/of organisatorische maatregelen te hebben getroffen om te kunnen voldoen aan hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze Overeenkomst.

Om vertrouwelijkheid te garanderen:
Controle op fysieke toegang tot persoonsgegevens
Controle op elektronische toegang tot persoonsgegevens
Controle op interne toegang tot persoonsgegevens
Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens
Isoleren van persoonsgegevens (het separaat opslaan van persoonsgegevens van verschillende verantwoordelijken).

Om de integriteit te garanderen:
Controle op de doorgifte van persoonsgegevens
Controle op de invoer van gegevens

Om de beschikbaarheid en veerkracht van gebruikte systemen te garanderen:
Controle op beschikbaarheid van data (b.v. door het maken van back-ups)
Toegang tot persoonsgegevens kunnen herstellen (met middelen om deze persoonsgegevens na een incident snel te kunnen herstellen)

Om op gezette tijdstippen de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen te testen, beoordelen en evalueren:
Een intern incidentenprotocol opgesteld en nageleefd
Controle van instructies van de Verantwoordelijke(n)
Maatregelen om privacy by design te bewerkstelligen
Maatregelen om privacy by default te bewerkstelligen
Herstelmogelijkheden (middelen die de Verwerker in staat stellen om snel persoonsgegevens te kunnen herstellen na een incident)

Disclaimer

Categorieën van gegevens

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.